Syftet

BushLife är ett projekt med syfte att förbättra livsmiljöerna för de många arter som har sin hemvist i skånska träd- och buskrika gräsmarker som ingår i EUs Natura 2000 nätverk. Många arter är knutna till gamla grova hagmarksträd som är typiska för denna typ av betesmarker. Åtgärderna fokuseras på att öka livslängden hos de gamla hagmarksträden och dels att minska åldersglappet för träden.

Samtidigt vill vi öka variationen i markerna genom att minska igenväxningen där det behövs och skapa nya träd- och buskmiljöer där det är helt öppet.

Projektet har en budget på ungefär 30 miljoner svenska kronor som rymmer restaurerings- och skötselåtgärder, uppföljningar av effekterna av projektets åtgärder på det unika växt- och djurlivet i träd- buskrika gräsmarker och stora informationssatsningar.

Projektet är helt skånskt och omfattar 18 Natura 2000-områden som sträcker sig från Hallands väderö i nordväst till Stens huvud i sydväst.

Varför BushLife?

I Skåne har betes- och slåttermarker med träd och buskar funnits under en mycket lång tid. Där är de träd- och buskrika gräsmarkerna i Skåne är ofta mycket artrika. Detta gäller såväl mångfalden bland fält- och buskskiktet som de arter som är knutna till de gamla träden.

Jordbrukets rationalisering med nya brukningsmetoder och färre betesdjur har lett till en hel del förändringar i dessa gräsmarker. I många marker har betestrycket blivit för lågt så att dessa blivit igenvuxna av buskar och unga träd. I andra marker har betestrycket varit så högt att varken blommande örter, buskar eller träd kunnat föryngra sig ordentligt. Detta har lett till en utarmning av floran på marken och en utdöende skuld bland arterna som är beroende av gamla, grova träd.

Därför finns det ofta behov av restaureringsåtgärder för att öka variationen i markerna, och därmed återskapa livsmiljöerna för många av arterna som har sin hemvist där. Men i denna typ av marker har resurserna för skötsel varit otillräckliga i under många år.

Det finns ett stort behov av att frihugga gamla hagmarksträd som står trängda med yngre träd som växer upp genom kronorna på dem för att de inte skall dö i förtid. Många av de mossor, lavar och svampar som lever på träden behöver solexponerade stammar liksom många av de insekter som på och i träden.

Där buskarna slutit sig så täta att varken djur, människor eller lägre växter har tillgång till marken kommer dessa att öppnas upp så att tillgängligheten och mångfalden ökar.

När betestrycket är för högt så kan unga plantor av viktiga hagmarksträd som exempelvis ek, bok och apel in nå vuxen ålder och buskar som slån, hagtorn och nypon betas också ned. I dessa marker så ser man sällan en riklig blomning av örter. De gamla hagmarksträden får inga ersättare och mångfalden utarmas. Därför skall vi plantera träd och buskar i inhägnader vilka kommer få växa upp för att säkra framtidens hagmarker.

Vi har även möjlighet att försöka överbygga bristen på medelgamla träd i det skånska landskapet, vilket kommer att ske med så kallad veteranisering av yngre träd. Det är en beskärningsmetod som gör att det bildas håligheter och död ved tidigare än vad som sker naturligt.

Sammanfattat så ger BushLife en unik möjlighet att arbeta för den gynnsamma bevarandestatusen för arter och naturtyper i träd- och buskrika gräsmarker i Skåne.

Evenemangskalender

November 2019
Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

BushLife förlängt BushLifeprojektet har blivit förlängt med...