Hot och åtgärder

De skånska träd- och buskklädda betesmarkerna är ofta väldigt trevliga miljöer som uppskattas av såväl människor som en stor mångfald av växter och djur. En variationsrik betesmark med träd i olika åldrar blandat med mer eller mindre täta buskage, bryn och områden som är välbetade och håller många blommor upplevs som mycket naturskön av de flesta människor. Eftersom det i en sådan mark också finns en stor variation av livsmiljöver med soliga och skuggiga, fuktiga och torra, vindpinande och läade delar så finns här också möjlighet för väldigt många olika naturtyper och därmed olika arter att finnas av insekter, fåglar, fladdermöss, blommande örter, mossor och lavar. Men om desssa kan ni se under Naturtyper och arter där de beskriv utförligare.

Men det finns en del hot mot såväl denna typ av gräsmarker som mot arterna som lever i dem. I takt med att hoten ökar så ökar även de brister som leder till att miljöerna blir artfattigare. Inom BushLife kommer vi att åtgärda många av dessa brister för att kunna nå en gynnsam bevarandestatus för den biologiska mångfalden.

Hoten

Åtgärderna

För att motverka och minska de negativa effekterna av hoten så har BushLife tagit fram ett antal konkreta åtgärder.

1. Stängsling

I projektet använder vi stängsel på två sätt. Dels för att inhänga mer betesmark när den blivit röjd. Dels så kommer vi sätta staket runt små plantor av träd som ska kunna växa upp och bli nya solitärträd i betesmarkerna.

2. Röjning av träd och buskar

För att motverka den värsta igenväxningen kommer stora mängder buskar och unga träd röjas från helt igenvuxna delar av markerna. Denna åtgärd kommer även att användas för att friställa grova träd som hotas av att yngre träd växer genom kronorna.

3. Röjning av skog

I tre av projektområdena ska vi ta ned skog för att omvandla till trädklädd betesmark eller för att trycka tillbaka ung al som sprider sig från alkärr.

4. Platering av träd och buskar

Framför allt i de stora öppna markerna på Herrevads klosters marker ska det planteras mycket träd och buskar. Ungefär 20 000 trädplantor skall sättas ut för att öka arealen trädklädda betesmarker och ge upp mot 2000 nya solitärträd, med mycket fokus på ek. För att skapa förutsättningar för självföryngring av träd kommer även 500 meter buskrad och bryn att anläggas. Företrädesvis med blommande bärande arter. Buskarna blir även en refug för blommande växter och en viktig födokälla och livsmiljö för många insekter och fåglar.

5. Bränning

Inom BushLife kommer ca 10 gräsmark att restaureringsbrännas för att man skall bli av med mycket förna och skapa bättre förutsättningar för ett blommande fältskikt.

6. Veteranisering

För att försöka minska åldersglappet mellan de riktigt gamla träden och de unga som kommit upp de senaste 70 åren kommer vi inom projektet att veteranisera ungefär 300 träd, fördelat på sex projektområden. Veteranisering innebär att man beskär trädet på ett sätt som ger kontrollerade skador som träden inte kan valla över. Detta ger möjlighet för svampar och andra organismer att angripa träden och man får håligheter och mulmbildning. Även om detta faktiskt minskar trädets potentiella livslängd så kommer det att skapa större mängd död ved och skapa habitat och miljöer som annars kan ta ytterligare hundra år på naturlig väg.

7. Skapa mulmholkar

Mulmholkar är ett annat sätt att överbrygga kontinuitetsglappet i mulmproduktion och mängden gamla grova träd. Mulm är ju den massa av delvis nedbrutet trä som samlas inuti stammen på gamla grova träd. Mulmen är en viktig livsmiljö för en stor mängd av de så kallade vedlevande insekterna där man hittar många rödlistade arter av skalbaggar, flugor och steklar. Däribland läderbaggen och ekoxen som är två av projektets fokusarter.

Evenemangskalender

Oktober 2022
Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

BushLife.se uppe igen

Hemsidan har haft problem under...
BushLife förlängt BushLifeprojektet har blivit förlängt med...