Åtgärderna

För att motverka och minska de negativa effekterna av hoten så har BushLife tagit fram ett antal konkreta åtgärder. Åtgärderna är väl beprövade och förvänta ge goda resultat relativt snabbt.

1. Stängsling

I projektet använder vi stängsel på två sätt. Dels för att inhänga mer betesmark när den blivit röjd. Dels så kommer vi sätta staket runt små plantor av träd som ska kunna växa upp och bli nya solitärträd i betesmarkerna.

2. Röjning av träd och buskar

För att motverka den värsta igenväxningen kommer stora mängder buskar och unga träd röjas från helt igenvuxna delar av markerna. Denna åtgärd kommer även att användas för att friställa grova träd som hotas av att yngre träd växer genom kronorna. Men målet är fortfarande träd- och buskrika gräsmarker så mycket buskar kommer att lämnas kvar.

3. Röjning av skog

I tre av projektområdena ska vi ta ned skog för att omvandla till trädklädd betesmark eller för att trycka tillbaka ung al som sprider sig från alkärr.

4. Platering av träd och buskar

Framför allt i de stora öppna markerna på Herrevads klosters marker ska det planteras mycket träd och buskar. Ungefär 20 000 trädplantor skall sättas ut för att öka arealen trädklädda betesmarker och ge upp mot 2000 nya solitärträd, med mycket fokus på ek. För att skapa förutsättningar för självföryngring av träd kommer även 500 meter buskrad och bryn att anläggas. Företrädesvis med blommande bärande arter. Buskarna blir även en refug för blommande växter och en viktig födokälla och livsmiljö för många insekter och fåglar.

5. Bränning

Restaureringsbrännning är under rätt förutsättningar ett bra alternativ till att röja. Igenvuxna marker med framför allt en eller tät gräsförna är de som passar bäst för bränning. Inom BushLife kommer ca 10 gräsmark att restaureringsbrännas för att man skall bli av med mycket igenväxning där det är lämpligare än att röja och skapa bättre förutsättningar för ett blommande fältskikt och öka tillgängligheten för så väl människor som djur.

6. Veteranisering

För att försöka minska åldersglappet mellan de riktigt gamla träden och de unga som kommit upp de senaste 70 åren kommer vi inom projektet att veteranisera ungefär 300 träd, fördelat på sex projektområden. Veteranisering innebär att man beskär trädet på ett sätt som ger kontrollerade skador som träden inte kan valla över. Detta ger möjlighet för svampar och andra organismer att angripa träden och man får håligheter och mulmbildning. Även om detta faktiskt minskar trädets potentiella livslängd så kommer det att skapa större mängd död ved och skapa habitat och miljöer som annars kan ta ytterligare hundra år på naturlig väg.

7. Skapa mulmholkar

Mulmholkar är ett annat sätt att överbrygga kontinuitetsglappet i mulmproduktion och mängden gamla grova träd. Mulm är ju den massa av delvis nedbrutet trä som samlas inuti stammen på gamla grova träd. Mulmen är en viktig livsmiljö för en stor mängd av de så kallade vedlevande insekterna. Eftersom det finns brist på grova hålträd med mulm i vissa delar av projektet skall mulmholkar sättas upp. Dessa kommer att konstrueras av grova ekplank och fyllas med spån och eller grovt timmer det finns att få tag i.

Evenemangskalender

December 2019
Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

BushLife förlängt BushLifeprojektet har blivit förlängt med...