Välkommen till BushLife

BushLife är ett projekt som skall restaurera många av de skånska träd- och buskrika gräsmarker som ingår i EUs naturvårdsnätverk Natura2000. Igenvuxna marker ska öppnas upp och trängda träd skall friställas med syfte att uppnå en gynnsam bevarandestatus i dessa marker.

Kontinuitet i tid och rum för den biologiska mångfalden
Fokus i projektet ligger dels på de gamla grova träd som finns i många av dessa mark dels på att skapa ett varierat mark- och buskskikt. Detta är mycket artrika miljöer, exempelvis kan en gammal hagmarksek ha upp till 500 andra arter knutna till sig. Vi strävar efter att förlänga livslängden för de gamla hagmarksträd som hotas av igenväxning och av att yngre träd växer genom deras kronor genom att röja och friställa. Samtidigt måste vi arbeta för att skapa ersättningsträd när de gamla väl dör. Det gör vi dels genom att plantera nya träd på öppna ytor intill de gamla hagmarksträden. Dels så kommer vi att veteranisera, öka åldringstaktakten på, unga träd för att försöka minska det åldersglapp som ofta finns i hagmarkerna i Skåne. I många av dessa marker finns också ett stort behov av att röja i buskskiktet som har blivit helt slutet. Då skapar vi betydligt mer varierade gräsmarker och därmed förutsättningar för en betydligt högre biologisk mångfald.